Bạn Đã Xác Nhận Thành Công!

Cảm ơn bạn đã xác nhận CHẮC CHẮN THAM DỰ, bạn đã vừa giúp chúng tôi nắm được rõ số lượng để chuẩn bị chương trình sắp tới tốt hơn.

Đơn đăng ký của bạn vẫn đang trong trạng thái chờ duyệt nhưng sẽ được ưu tiên xem xét ngay bây giờ.

Nếu thông tin hợp lệ, bạn sẽ nhận được email từ người gửi: 

MAS.,JSC với tiêu đề "Hướng dẫn tham dự chương trình....".

Hẹn gặp bạn ở chương trình!