Webinar : Trực tiếp cùng Mitch Carson và Mellissa Hull

Thời gian : 21h-22h30, ngày 17.11.2017​

Video 1 : Lời Chào Từ Mitch Carson

Video 2 : Lời Chào Từ Mellissa Hull