Type A

Tuyên Bố Mục Đích

Chúng tôi thay đổi hàng triệu cuộc đời trên thế giới thông qua các chương trình học chất lượng, mang tính trải nghiệm đột phá cho học viên, dẫn đến sự thay đổi ngay lập tức về tư duy và hành động giúp mọi người làm chủ được tài chính, mối quan hệ, sức khỏe và hạnh phúc cá nhân …