Nguyễn Thanh Hương – Giám Đốc Nhân Sự Bayer

“Cô Lan được chọn huấn luyện và đào tạo lãnh đạo cho Bayer Toàn Cầu và Bayer Việt Nam. Cô là một partner cùng đồng hành với sự phát triển của Bayer.”